Begriffe

gschmirklt

gschmirklt
(Oberlienz)

gschmirklt (Oberlienz)

Autor: Kleinlercher Frieda
gekraust

Kommentar hinzufgenKommentarformular ausblenden

 1000 Verbleibende Zeichen

Antispam Anderes Bild laden Groß-/Kleinschreibung beachten